Với phương châm “Tipharco, chất lượng toàn diện vì sức khỏe cộng đồng” 

CÔNG TY HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ VÀ  SẴN SÀNG HỢP TÁC LIÊN DOANH SẢN XUẤT VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC